Hlavní společné modlitby

15. 8. 2008 12:29
Rubrika: Modlitby

 

Hlavní společné modlitby

 

 

 

Znamení kříže
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen


Sláva Otci
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, - jako byla na počátku i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen

Modlitba Páně
Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď království tvé. - Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny - jako i my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, - ale zbav nás od zlého. - Amen.
 
Zdrávas, Maria
Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti naší. - Amen.
 
Zdrávas, Královno
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria! - Amen

Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - prostřednice naše, - orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď. - Amen.
 
Apoštolské vyznání víry
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; - jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím v Ducha svatého, - svatou církev obecnou, - společenství svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla - a život věčný. - Amen.

Anděle Boží
Anděle Boží, strážce můj, - rač vždycky být ochránce můj: - mě vždycky veď a napravuj, - ke všemu dobrému mě vzbuzuj ctnostem svatým mě vyučuj, - ať jsem tak živ jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, - na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení - ať vytrvám do skonání, - po smrti pak v nebi věčně - chválím Boha ustavičně. - Amen.

Modlitba za zemřelé

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, - a světlo věčné ať jim svítí. - Ať odpočinou v pokoji. - Amen.


Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková