12letá modlitba sv. Brigity

15. 8. 2008 12:22
Rubrika: Modlitby
 
 
 

Modlitba sv. Brigity

12letá

Ó Ježíši, chci se nyní pomodlit tuto modlitbu, kterou jsi ve svém srdci posvětil a oslavil.
Přijmi z mých rtů do Tvého Božského srdce tuto modlitbu, zlepši mne a zdokonaluj, aby to svaté Trojici tolik cti a radosti připravilo, jako jsi Ty na zemi touto modlitbou dokázal a ta mohla přetékat na Tvé nejsvětější lidství k oslavě Tvých svatých ran a drahocenné krve, kterou jsi vykoupil svět.
Sláva Otci…
  
 
 
 
1. Tajemství – Obřezání
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti první rány, první bolesti a první prolitou krev Ježíšovu za hříchy mého mládí i za hříchy všech lidí k usmíření a k odvrácení prvních smrtelných hříchů, zvláště v mém příbuzenstvu.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.
 
 
 
 
  
2. Tajemství – Krvavý pot
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Bože, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti strašlivé bolesti Srdce Ježíšova na hoře Olivové a každou kapku jeho krvavého potu k usmíření za hříchy mé i všech lidí, k odvrácení těchto hříchů a k rozmnožování lásky k Bohu a k bližnímu.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění mých hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.
 
 
 
3. Tajemství – Bičování
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti těch tisíc ran, ty hrozné bolesti a drahocennou krev Ježíšovu při bičování a k usmíření za všechny hříchy mé, mých příbuzných a všech lidí, spáchané prostřednictvím těla a k ochraně před takovými hříchy, k zachování nevinnosti, zvláště v mém příbuzenstvu.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.
 
 
4. Tajemství – Trním korunování
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Bože, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti rány bolesti a drahocennou krev hlavy Ježíšovi při trním korunování, k usmíření za hříchy mé, mých příbuzných a všech lidí za rozšíření království Krista na zemi.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.

 
  
 
  
5. Tajemství – Nesení kříže
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný otče, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti Tvého Božského syna na jeho křížové cestě, zvláště jeho rány na ramenou a jejich svatou a drahocennou krev na usmíření mé i všech lidí za to, že odmítáme kříž a reptáme na Tvá svatá přikázání a na odpuštění hříchů všech ostatních, abychom se jich vystříhali a měli pravou lásku ke kříži.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.
 
 
 
 
 
 6. Tajemství – Ukřižování Ježíše
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Mariiny a Božské srdce Ježíšovo, obětuji Ti Tvého Božského syna na kříži, jeho přibití a vztyčení, jeho rány na rukou i na nohou, tři proudy jeho svaté krve, která pro nás byla vylita, jeho nejkrajnější ubohost, jeho dokonalá poslušnost, všechna jeho tělesná i duševní muka, jeho drahocennou smrt a její nekrvavé obnovování při všech mších svatých na zemi. K usmíření všech urážek svatých slibů řeholních a řeholních pravidel, k zadostiučinění za hříchy mé, hříchy celého světa, za trpící, nemocné, a umírající, za svaté kněze i laiky, za záležitosti Svatého Otce, za obnovu křesťanských rodin, za pevnost ve víře, za naši vlast a jednotu národů a za mé zdraví a samotu. A v Kristu a církvi za jeho odloučené a bloudící.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění mých hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.
  
 
 
  
7. Tajemství – Otevření boku
Otče náš… Zdrávas Maria…
Věčný Otče, přijmi drahocennou krev a vodu, která byla vylita z rány Božského srdce Ježíšova, za potřeby svaté církve a na usmíření hříchů všech lidí. Buď nám všem milostiv a smiluj se nad námi. Krvi Kristova, to poslední co drahocenného obsahovalo Jeho Srdce, očisti mne ode všech vlastních i cizích vin a hříchů. Vodo z boku Kristova, očisti mne ode všech trestů za hříchy a uhas plameny očistce, moje vlastní i všech ubohých duší. Amen.
Sláva Otci…
Ó Pane Ježíši, prosím za odpuštění hříchů. Smiluj se nad námi ó Ježíši.  
 
 
 
Přislíbení za denní modlitbu sv.Brigity po dobu 12 let
 

Božský Spasitel zjevil svaté Brigitě dodatečně ještě následující přislíbení: "Věz, že těm, kteří se po 12 roků denně pomodlí 7krát Otčenáš a Zdrávas Maria ke cti mojí přečisté Krvi, udělím tyto velké milosti:
 
1) Nepřijdou do očistce
2) Přijmu jich do počtu mučedníků tak, jakoby vylili svoji krev za víru
3) Třem příbuzným, podle volby dotyčného, udělím milost vytrvání ve stavu posvěcující milosti
4) Duše jeho příbuzných až do čtvrtého pokolení uchráním od pekla
5) Budou měsíc před smrtí uvědomění o jejím příchodě
 
Kdyby dotyčný zemřel před uplynutím těchto 12 let, i tak budu považovat tyto podmínky za splněné." 
Papež Inocenc X. potvrdil toto zjevení a dodal, že duše, které tyto podmínky splní, každý Velký pátek vysvobodí jednu duši z očistce. Tato pobožnost byla schválena Svatou kongregací pro šíření víry, jako i papežem Klementem XII. K uvedeným 7 modlitbám Otče náš a Zdrávas, je možné přidat tyto modlitby.
 
 
 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková